Strona główna

Strona główna

Regulamin


§ I. Postanowienia ogólne

1.1. Wyłącznym właścicielem sklepu internetowego mixstor.pl jest:

ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

16-070 Choroszcz ul. Mickiewicza 68a
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000504071,NIP 9662092069 REGON 200844200

1.2. Warunki korzystania ze sklepu internetowego mixstor.pl są umieszczone w poniższym dokumencie zwanym dalej Regulaminem.

1.3. Sklep internetowy mixstor.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów (dalej zwanych Towarami) w szczególności:

a. Zamocowań
b. Wkrętów do drewna
c. Wkrętów do metalu
d. Łączników do drewna
e. Wierteł
f. Osprzętu do wkręcania
g. Kotew
h. Tarcz do cięcia i szlifowania
i. Artykuły ściernych
j. Lin i łańcuchów
k. Osprzętu do suchej zabudowy
l. Opasek zaciskowych

1.4. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym mixstor.pl jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na zasadach określonych przez prawo Polskie.

1.5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze sklepem internetowym mixstor.pl.

1.6. Akceptacja Regulaminu przez klienta jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

1.7. Wszystkie ceny w sklepie internetowym mixstor.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu mixstor.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
§ II. Zamówienia

2.1. Klienci zamierzający dokonać zakupów w sklepie internetowym mixstor.pl zobowiązani są do rejestracji za pośrednictwem formularzu dostępnym na stronie internetowej mixstor.pl.

2.2. Zamówienia nie zawierające wszystkich wymaganych danych w formularzu, błędy, bądź nieczytelne informacje, nie będą realizowane.

2.3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.

2.5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

2.6. W przypadku zakupu na fakturę VAT, należy zaznaczyć taką opcję w formularzu zamówień.

2.7. Zamówienia będą dostarczane pod adres Kupującego wskazany na formularzu zamówienia.

2.8. Możliwe formy odbioru zamówienia:

a. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Realizacja zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. realizowana jest na koszt zamawiającego, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.
Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki przed jej dokonaniem.
Cena wysyłki wyliczona w formularzu zakupu może odbiegać od rzeczywistej i nie jest uważana za wiążącą. O realnej cenie wysyłki klient zostanie poinformowany przy potwierdzaniu zamówienia przez obsługę sklepu.

b. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Realizacja zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowana jest na koszt zamawiającego, zgodnie z cennikiem kuriera.
Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki przed jej dokonaniem.
Cena wysyłki wyliczona w formularzu zakupu może odbiegać od rzeczywistej i nie jest uważana za wiążącą.
O realnej cenie wysyłki klient zostanie poinformowany przy potwierdzaniu zamówienia przez obsługę sklepu.

2.9. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po złożeniu zamówienia.

2.10. W przypadku niedostępności towaru, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy po uprzednim powiadomieniu kupującego.

2.11. ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy firmy, za pośrednictwem której nastąpiła wysyłka (Poczta Polska S.A. lub firma kurierska).

2.12. Kupujący ma prawo wyboru formy płatności. Konieczne jest zaznaczenie wybranej formy płatności w formularzu zamówienia.

2.13. Dostępne formy płatności sprzedaży wysyłkowej:

a. Przedpłata na konto – prosimy o dokonanie przelewu na podany w e-mailu numer rachunku w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu płatności.

b. Za pobraniem – płatność za dostarczony towar jest uiszczana gotówką przy odbiorze przesyłki.
§ III. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Klientowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres sklepu internetowego mixstor.pl podany w niniejszym Regulaminie.

3.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

3.4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru pod adres sklepu podany w punkcie 1.1 Regulaminu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

3.5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa sprawdzi stan przekazanego produktu.

3.6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

3.7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 3.3 i 3.4 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie zwróci Klientowi zapłaconej kwoty.
§ IV. Reklamacje

4.1. ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

4.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres xxx. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4.3. ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
§ V. Ochrona prywatności

5.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

5.2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

5.4. Sklep internetowy Mixstor.pl korzysta z plików Cookiem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności.
§ VI. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.